Cầu nguyện cho các nạn nhân vụ xả súng ở Lạng Sơn

12

Đêm 13/1, một người đàn ông đã dùng súng bắn liên tiếp vào nhiều người tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Công an xác nhận có 2 người chết, 3 người bị thương trong vụ xả súng này.

Là Phật tử, dù trong hoàn cảnh nào của người vừa mới vãng sanh, chúng ta nên phát tâm cầu nguyện siêu sinh để mong họ được Chư Phật tiếp dẫn, được thác sinh cảnh giới tốt lành.

Phật giáo chủ trương siêu độ vong linh tốt nhất là trong khoảng thời gian sau khi vãng sinh bốn mươi chín ngày. Trong vòng bốn mươi chín ngày này, nếu gia đình niệm Phật A Di Đà hồi hướng cho hương linh, làm các phật sự đồng thời tạo cơ duyên cho họ đang ở trong giai đoạn thân trung ấm mà nghe được những thời niệm Phật, tụng kinh, nhân đó biết được một số giáo lý Phật pháp, ngay đó họ sẽ sinh tâm hối cải lập chí hướng thiện, nhờ đó có thể tránh được làm thân súc sinh mà tái sinh làm người.

Trước nỗi đau mất mát của đồng bào tử nạn với bất cứ nguyên nhân nào, mỗi Phật tử chúng ta hãy nhất tâm, chí thành niệm danh hiệu Phật A Di Đà để giúp hương linh các chiến sỹ hy sinh được gia tăng định lực, đi vào thân trung ấm được siêu thoát vào cõi lành.

Nguyện đem công đức này

Trang nghiêm Phật Tịnh Ðộ

Trên đền bốn ân nặng

Dưới cứu khổ tam đồ

Nếu có ai thấy nghe

Ðều phát lòng Bồ Ðề

Hết một báo thân này

Cùng sanh cõi Cực Lạc. 

Nam mô A di đà Phật!

Tổng Hợp