An vị Thánh tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn chùa Từ Quang 2009

23