Kinh - KệPháp Âm

Tụng Hồng Danh Bảo Sám – Thầy Thích Lệ Trang

Tụng Hồng Danh Bảo Sám – Thầy Thích Lệ Trang Nam mô Phổ Quang Phật. O Nam mô Phổ Minh Phật. O Nam mô Phổ Tịnh Phật. O Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. O Nam mô Chiên Đàn Quang Phật. O Nam mô Ma Ni Tràng Phật. O Nam mô […]
51

Tụng Hồng Danh Bảo Sám – Thầy Thích Lệ Trang

Nam mô Phổ Quang Phật. O
Nam mô Phổ Minh Phật. O
Nam mô Phổ Tịnh Phật. O

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. O
Nam mô Chiên Đàn Quang Phật. O
Nam mô Ma Ni Tràng Phật. O
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. O
Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. O
Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. O
Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật. O
Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. O
Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. O
Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. O
Nam mô Đại Bi Quang Phật. O
Nam mô Từ Lực Vương Phật. O
Nam mô Từ Tạng Phật. O
Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. O
Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật. O
Nam mô Thiện Ý Phật. O
Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. O
Nam mô Kim Hoa Quang Phật. O
Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. O
Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.O
Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Phật. O
Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. O
Nam mô Bất Động Trí Quang Phật. O
Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. O
Nam mô Tài Quang Minh Phật. O
Nam mô Trí Huệ Thắng Phật. O
Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật. O
Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. O
Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. O
Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. O
Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. O
Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. O
Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. O
Nam mô Sư Tử Hầu Tự Tại Lực Vương Phật. O
Nam mô Diệu Âm Thắng Phật. O
Nam mô Thường Quang Tràng Phật. O
Nam mô Quang Thế Đăng Phật. O
Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. O
Nam mô Pháp Thắng Vương Phật. O
Nam mô Tu Di Quang Phật. O
Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật. O
Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. O
Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật. O
Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật. O
Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. O
Nam mô Tài Quang Phật. O
Nam mô Kim Hải Quang Phật. O
Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật. O
Nam mô Đại Thông Quang Phật. O
Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. O
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. O
Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. O
Nam mô Bảo Quang Phật. O
Nam mô Long Tôn Vương Phật. O
Nam mô Tinh Tấn Quân Phật. O
Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật. O
Nam mô Bảo Hỏa Phật. O
Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. O
Nam mô Hiện Vô Ngu Phật. O
Nam mô Bảo Nguyệt Phật. O
Nam mô Vô Cấu Phật. O
Nam mô Ly Cấu Phật. O
Nam mô Dõng Thí Phật. O
Nam mô Thanh Tịnh Phật. O
Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. O
Nam mô Ta Lưu Na Phật. O
Nam mô Thủy Thiên Phật. O
Nam mô Kiên Đức Phật. O
Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. O
Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. O
Nam mô Quang Đức Phật. O
Nam mô Vô Ưu Đức Phật. O
Nam mô Na La Diên Phật. O
Nam mô Công Đức Hoa Phật. O
Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật. O
Nam mô Tài Công Đức Phật. O
Nam mô Đức Niệm Phật. O
Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. O
Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. O
Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. O
Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. O
Nam mô Thiện Du Bộ Phật. O
Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. O
Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. O
Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. O
Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật.O

0 ( 0 bình chọn )