Chuyên mục
Phật Học Phật Pháp Vấn Đáp

Vô tình sát sinh tội có nặng không?

Hỏi: Tôi là một Phật tử, trong công việc ruộng rẫy hàng ngày thường vô tình cày cuốc trúng phải giun dế, khi quét lá ở sân thì có lúc vừa quét vừa giẫm cả sâu kiến. Tôi biết vậy là sát sinh, làm tổn hại các sinh vật. Khi đó tôi có sám hối, […]