Chuyên mục
Mật Tông

Sự lợi ích màu nhiệm khi phát nguyện trì chú Đại Bi

Người tu sĩ này nhờ bạn đồng tu khuyên tụng chú Đại Bi để giải trừ ác nghiệp. Người tu sĩ đã bám chặt chú Đại Bi, đi đứng nằm ngồi đều trì tụng. Kết quả là 2 mắt sáng lại… Bất cứ người con Phật nào cũng thường ước mơ được vãng sanh sau khi từ […]

Chuyên mục
Mật Tông Phật Học

Nguồn gốc và các phiên bản của Chú Đại Bi

Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani) là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài chú này còn có các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La […]

Chuyên mục
Pháp Thoại

Vấn Đáp: Trì chú Đại Bi chữa bệnh – Thích Nhật Từ