Chuyên mục
Tin Tức Phật Giáo

Tâm tư của Phật tử về thông tư quản lý tiền công đức của Bộ Tài chính

Ban biên tập trang nhà vừa nhận được tâm thư của một Phật tử về dự thảo thông tư của Bộ Tài chính về việc quản lý thu – chi tiền công đức với nội dung như sau: Hà Nội, ngày 08/06/2020 Kính thưa: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đồng kính gửi: – Bộ […]