Chuyên mục
Phật Học

Niệm Quán Âm thoát được thủy tai

Nước lũ cuốn, người người vong mạng; Giữa biển sâu, hiện Phật Quán Âm; Niệm quán âm thóat được thuỷ tai. Xưa kia, có người con nhà họ Lưu, thường ngày chàng tín ngưỡng đức Quán Thế Âm. Hôm nọ anh phát tâm đi triều bái Phổ Đà Sơn. Khi trở về, thuyền đi đến […]