Chuyên mục
Phật Học

Chuyển nghiệp – Thỏa hiệp với nghiệp

Tu là chuyển nghiệp sẽ dẫn đến kết quả thực tế như thế nào trong cuộc sống tu hành của chính tôi. Năm 1954, lúc tôi mới đến chùa Phước Tường ở Thủ Đức để học lớp Phật học sơ đẳng do Hòa thượng Bửu Ngọc dạy. Phải nói lúc đó tôi quê mùa nhất […]

Chuyên mục
Pháp Thoại

Chuyển Nghiệp – Thầy Thích Trí Quảng