Kinh - Kệ

Sám Hối Sáu Căn – Thầy Thích Pháp Hoà tụng

Sám Hối Sáu Căn – Thầy. Thích Pháp Hoà tụng Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa
53

Sám Hối Sáu Căn – Thầy. Thích Pháp Hoà tụng

Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

0 ( 0 bình chọn )