Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni – 21 Biến

Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni – 21 Biến 

ĐẠI CHÚNG CHÙA ĐỊNH THÀNH TRÌ TỤNG

 

1-        Na mô ba ga pha tê

2-        Sạt hoa tát răn lô ki da

3-        Bờ ra di vi ti sắc tra da

4-        Bút đà da ba ga phê tê

5-        Tát đi da tha

6-        Um! Bút rum, bút rum, bút rum

7-        Suýt đà da, suýt đà da

8-        Vi suýt đà da, vi suýt đà da

9-        Á sá ma sá ma

10-    Sa măn tá phạ hoa sát

11-    Sa phả ra na ga ti ga gạ na

12-    Xoa phạ hoa vi suýt đi

13-    Á vi chuân da đu măn

14-    Sạt hoa tát thá ga đá

15-    Sủ ga đa

16-    Phạ ra phạ ca nã

17-    A mi rị tá, bi sá cu

18-    Ma ha muýt dơ ra măn đarabana

19-    Um! Á hạ ra, á hạ ra

20-    A du săn đà ra ni

21-    Suýt đà da, suýt đà da

22-    Ga ga na xoa phạ hoa visuýtđi

23-    U sắc ni sá vi ca da visuýtđi

24-    Sá hạ sa ra, ra sa mi santônitê

25-    Sá ra hoa tát thá ga đa

26-    A hoa lô ki ni

27-    Sạt hoa tát thá ga đa mát tê

28-    Sá tra bá ra mi tá

29-    Ba rị bủ ra ni

30-    Na sá bủ mi bơ ra đi sắc ni tê

31-    Sá  ra hoa tát thá ga đa hất rị đà da

32-    Đi sắc sá na

33-    Đi sắc si tê

34-    Um! Muýt đơ ri, muýt đơ ri, ma ha muýt đơ ri

35-    Hoa dí  ra ca da

36-    Săn hạ da nã vi suýt đi

37-    Sá ra hoa ca ma, phạ ra na vi suýt đi

38-    Ba ra đu ri ca ti, bi ri vi suýt đi

39-    Bơ ra ti na hoa ra đá da, a dục suýt đi

40-    Sam ma dã, đi sắc sá na, đi sắc si tê

41-    Um!ma ni, ma ni mạ hạ ma ni

42-    Á ma ni, á ma ni

43-    Vĩ ma ni,vĩ ma ni, mạ hạ vĩ ma ni

44-    Mát đi mát đi, mạ hạ mát đi

45-    Tát thá đá, bủ đa

46-    Cu thi vi ri suýt đi

47-    Vi sa phổ ra, bút đi vi suýt đi

48-    Um! Hi hi

49-    Dá ra, dá ra

50-    Vĩ dá ra, vĩ dá ra

51-    Sa ma ra, sa ma ra

52-    Sa phạ ra, sa phạ ra

53-    Sá ra phạ bút  đa

54-    Đi sắc sá na

55-    Đi sắc si tê

56-    Suýt đi, suýt đi

57-    Họa di ri, họa di ri, mạ hạ họa di ri

58-    Á họa di ri

59-    Hoa di ra gạ bi

60-    Dá ra gạ bi

61-    Vĩ dá ra gạ bi

62-    Hoạ di ra, rít họa lã gạ bi

63-    Họa di rô, na ga tê

64-    Họa di rô, na bà vê

65-    Họa di ra, sam bà vê

66-    Họa di rô, họa di rị na

67-    Họa di rảm, hoa phạ đô mạ mạ

68-    Sá rị sảm, si ra phạ sát ta phạ năng

69-    Tả ca da, bi ri, vi suýt đi

70-    Sất da hoa phạ, đô mi sát na

71-    Sá ra phạ, ga ti, bi rị suýt đi

72-    Sá ra phạ, tát tha gạ đa, sất da mi

73-    Sá ma sa phạ, sát dăn tu

74-    Sạt hoa tát tha ga đa

75-    Sá ma sá phạ sa, đi sắc si tê

76-    Um! Sất đi da, sất đi da

77-    Bút đi da, bút đi da

78-    Vi bút đi da, vi bút đi da

79-    Bồ dà da, bồ đà da

80-    Vi bồ đà đa, vi bồ đà da

81-    Mô ca da, mô  ca da

82-    Vi mô ca da, vi mô ca da

83-    Suýt đà da, suýt đà da

84-    Vi suýt đà da, vi suýt đà da

85-    Sa măn tá, tát bi rị mô ca da

86-    Sa măn đá da, sa mi bi rị suýt đi

87-    Sá ra phạ, tát thá ga đá,sam ma da hất rị đà da

88-    Đi sắc sá na, đi sắc si tê

89-    Um! Muýt đơ ri, muýt đơ ri, mạ hạ muýt đơ ra

90-    Mạn đà ra bá na

91-    Đi sắc si tê

92-    Sóa ha