Năm chánh hạnh của người Phật tử đến chùa

Phải chăng mục đích đi chùa là để cầu phúc lộc? Nếu cầu mà được thì chúng tôi, những người tu sĩ sống trong chùa không phải đi khất thực và chắc chắn sẽ cầu xin thoát li quy luật cuộc đời đó là già, bệnh, chết…

Khi bước chân vào cổng chùa, người Phật tử đã có tâm cung kính những bậc cao thượng, lạy Phật hạ mình là có tâm khiêm tốn, dọn dẹp, lau chùi là do có tâm phục vụ, dâng cúng vật dụng, y áo, thuốc men là do có tâm cúng dường bỏ tham ái… và thường nương tựa Phật – Pháp – Tăng.

Người Phật tử cần hiểu được mình vào chùa là về nương tựa ba ngôi báu, là đi tìm cái tâm trong sạch của chính mình… trên nền tảng trí tuệ Phật mà giải trừ phiền não, ác nghiệp.

Đây là năm chánh hạnh của người Phật tử đến chùa:

1. Nguyện giữ 5 điều đạo đức (ngũ giới), tự mình sẽ cố ý tránh xa việc sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, dùng chất kích thích để đem lại an toàn cho mình và mọi người xung quanh.

2. Tụng kinh: Kinh dạy sự yêu thương, chia sẻ, nhường nhịn, dạy những chân lý cuộc đời cần thẩm định, dạy sự thay đổi chính mình để đời này đẹp hơn, dạy sự buông bỏ những dính mắc, phiền lụy, dạy sự an vui trong hiện tại bằng lòng biết đủ…

3. Tu tập thiền: Các thời tu tập như niệm Phật, ngồi thiền Định, thiền hành là để lắng tâm, để cột cái tâm “con khỉ” của mình vào hiện tại, không bất an, sợ hãi hay nghĩ về quá khứ, tương lai. Dần dần người hành thiền với tâm an ổn sẽ bước vào quá trình thanh tịnh tâm bằng cách tự mình quán chiếu với trí tuệ. Người thực hành thiền tuệ sẽ tự mình chuyển hóa nội tâm hướng đến cuộc sống an lạc và hài hòa; nhờ vậy họ sẽ góp phần xây dựng đời sống xã hội trở nên lành mạnh, an bình và thịnh vượng hơn.

4. Nghe giảng pháp: để hiểu và để được định hướng cuộc sống giữa biển đời đang quá nhiều hỗn loạn như hiện nay.

Kính chúc Phật tử có đầy đủ trí huệ sáng suốt để nhận định đúng đắn trong việc tu học của mình.

5. Hồi hướng chia phước: Đây là hành động xuất phát từ việc hiểu biết nhân – quả, khi việc thiện mình làm được mình và người khác hoan hỷ thì điều thiện đó sẽ có năng lực lan tỏa, truyền rộng ra…

Đi chùa không để biến Phật thành ông thần cầu gì được đó, không vì được an ổn nhất thời hay theo xu hướng đám đông, không xin sỏ hay hối lộ…

Nếu đức Phật nói Ngài là thần linh thì hãy đến chùa cầu khẩn…

Nếu đức Phật nói Ngài là Đạo Sư (là vị thầy) thì nên đến chùa để học, để tu và hoàn thiện chính mình…

Kiếp nhân sinh thời gian hữu hạn, nhận thức đúng (Chánh Kiến) và hành động đúng (Chánh Nghiệp) ta sẽ không mất thời gian và hối tiếc về sau…