Phật Học

Lược giảng Kinh Pháp Hoa

Trong tập sách này gồm các bài giảng về giáo lý kinh Pháp Hoa cùng phân tích phẩm Tựa và phẩm Phương Tiện của kinh. Đây là kết mấy lần tôi giảng cho Tăng Ni Phật tử khi hội đủ cơ duyên. Kinh Pháp Hoa truyền trao những tư tưởng, triết lý, tính khoa học, […]
24

Trong tập sách này gồm các bài giảng về giáo lý kinh Pháp Hoa cùng phân tích phẩm Tựa và phẩm Phương Tiện của kinh. Đây là kết mấy lần tôi giảng cho Tăng Ni Phật tử khi hội đủ cơ duyên.

Kinh Pháp Hoa truyền trao những tư tưởng, triết lý, tính khoa học, chân lý bên trong, đằng sau những từng câu chữ.

Pháp Hoa là kinh được phổ biến rộng rải cả về mặt đọc tụng, lý giải, hành trì tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam xưa nay. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi như xưa, sư Pháp Đạt đã tụng kinh Pháp Hoa đến ba ngàn bộ mà còn bị Tổ Huệ Năng quở:

Một hôm, sư Pháp đạt đến đảnh lễ Tổ Huệ Năng mà đầu không sát đất. Tổ quở: “Đảnh lễ là cốt để dẹp tánh kiêu mạn, vậy mà nay ông đảnh lễ đầu không sát đất, chắc trong lòng còn chứa điều gì”?

Pháp Đạt thưa:

– Đã tụng ba ngàn bộ Pháp Hoa.

Tổ nói:

– Tụng Pháp Hoa mà có hành trì thì sẽ cùng ta sánh vai mà đi, còn không thì đâu có ích chi.

Pháp Đạt nói:

– Nếu vậy thì từ nay tôi không tụng nữa.

Tổ nói:

– Kinh có lỗi gì mà không tụng.

Như vậy ngày nay chúng ta nên tụng kinh như thế nào đây cho khỏi bị quở?

Để giúp giải tỏa một phần nào băn khoăn ấy, tôi xin gởi đến quý Phật tử tập “Lược Giải Kinh Pháp Hoa” nầy do công của thầy Trung Hậu, Hải Ấn, Minh Thông sưu tầm tập họp lại, đưa cho tôi sữa chữa lại trước khi in.

(Còn tiếp)

Từ Đàm, Hạ 1997

Hòa thượng Thích Thiện Siêu

0 ( 0 bình chọn )