Luật Nhân Quả không chừa một ai, gieo nhân ắt có quả

28