Lễ Cung Tiến Giác Linh Tuần Chung Thất Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hiển Pháp (1933-2018)

18

Lễ Cung Tiến Giác Linh Tuần Chung Thất Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hiển Pháp (1933-2018)
Tuần Chung Thất Hòa Thượng Thích Hiển Pháp diễn ra vào ngày 03-01-2018