Lạy Chúc Tán Thù Ân

1. Nam mô A-tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

2. Nam mô Đâu-suất giáng thần, ứng hiện sanh thân, Ma-da ứng mộng, hiện trú thai tạng, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

3. Nam mô Lâm Tỳ Ni viên, Vô Ưu thọ hạ, thất bộ liên thành, thị hiện đản sanh, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

4. Nam mô Hiện thọ dục lạc, yểm ác vô thường, du quán tứ môn, sanh lão bệnh tử, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

5. Nam mô Bán dạ du thành, xuất gia tầm đạo, Thanh sơn đoạn phát, phỏng đạo tầm sư, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

6. Nam mô Lục niên khổ hạnh, tuyết lãnh tu hành, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

7. Nam mô Bồ đề thọ hạ, hàng phục ma binh, nhất đỗ minh tinh thành Đạo Chánh giác, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

8. Nam mô Tứ thập cửu niên thuyết Pháp độ sanh, Tam thừa quả mãn, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

9. Nam mô Ta La song thọ lâm thị hiện Niết bàn, lưu bố Xá lợi, phước lợi nhơn thiên, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

10. Nam mô Ta Bà thế giới, hiện tọa đạo tràng, thuyết kinh giáo chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

11. Nam mô Tam giới Đạo sư, Tứ sanh Từ phụ, Nhơn Thiên giáo chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

12. Nam mô Phạm Võng Xá Na, Thiên hoa đài thượng, thiên bá ức hóa thân, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

13. Nam mô Quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật Thế Tôn, Hiện tại hiền kiếp thiên Phật Thế Tôn, Vị lai tinh tú kiếp thiên Phật Thế Tôn.

14. Nam mô Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.

15. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát.

16. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát.

17. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát.

18. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát.

19. Nam mô Tây Thiên Thủ Truyền Đệ Nhất Tổ sư Ma Ha Ca Diếp Tôn giả.

20. Nam mô Đa văn đệ nhất khải giáo A Nan Đà Tôn giả.

21. Nam mô Trì luật đệ nhất Đại Đức Ưu Ba Ly Tôn giả.

22. Nam mô Thuyết pháp đệ nhất Đại Đức Phú Lâu Na Tôn giả.

23. Nam mô Tây thiên đệ nhị thập bát, Đông độ vi sơ Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma Tôn giả.

24. Nam mô Tây thiên trước quốc bạch mã đà la, tu đa la diễn nghĩa tối thượng thừa, Tây thiên đông độ Việt nam truyền giáo khai sơn lịch đại chư vị Tổ sư.

25. Nam mô Lâm Tế chánh tôn nghĩa huyền đại lão Tổ sư Hòa thượng.

26. Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn, sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư.

27. Nam mô truyền giới, truyền pháp Tôn sư đường đầu Hòa Thượng.

28. Nam mô Yết ma, Giáo thọ A Xà Lê nhị vị Tôn sư.

29. Nam mô thất vị tôn chứng sư, tứ vị dẫn thỉnh sư ân.

30. Đại vì Thiên long Bát bộ, Hộ pháp Thánh chúng ân, đảnh lễ thường trụ Tam bảo.

31. Đại vì Thiên phu địa tải, nhựt nguyện chiếu lâm ân, đảnh lễ thường trụ Tam bảo.

32. Đại vì Chánh phủ địa phương hộ pháp ân, đảnh lễ thường trụ Tam bảo.

33. Đại vì Hạnh môn lao vụ vận thủy, ban sài chủng chủng công phu ân, đảnh lễ thường trụ Tam bảo.

34. Đại vì Đồng giáo môn sinh, tha đồ đệ tử tôn phong thiện đạo từ thế quá vãng, chư vị giác linh, đảnh lễ thường trụ Tam bảo.

35. Đại vì đa sanh quá khứ thất thế phụ mẫu ân, đảnh lễ thường trụ Tam bảo.

36. Đại vì hiện tại phụ mẫu sở sanh ân, đảnh lễ thường trụ Tam bảo.

37. Đại vì pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đảnh lễ thường trụ Tam bảo.

38. Bổn tự khai sơn Hòa thượng (giác linh).

39. Hiệp đường nhứt thiết đại chúng ân, đảnh lễ nhứt bái.

Theo Hoavouu