Kinh - Kệ

Kinh - Kệ

Tụng Hồng Danh Bảo Sám – Thầy Thích Lệ Trang

06/03/2019 12:27 50

Tụng Hồng Danh Bảo Sám – Thầy Thích Lệ Trang Nam mô Phổ Quang Phật. O Nam mô Phổ Minh Phật. O Nam mô Phổ Tịnh Phật. O Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. O Nam mô Chiên Đàn Quang Phật. O Nam mô Ma Ni Tràng Phật. O Nam mô […]

Sám Hối Sáu Căn – Thầy Thích Pháp Hoà tụng

10/01/2019 22:02 52

Sám Hối Sáu Căn – Thầy. Thích Pháp Hoà tụng Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Nam Mô A Di Đà Phật – TT. Thích Lệ Trang

27/05/2017 00:02 45

Nam Mô A Di Đà Phật – TT. Thích Lệ Trang

Án Ma Ni Bát Di Hồng – TT. Thích Lệ Trang

25/05/2017 10:45 52

Án Ma Ni Bát Di Hồng – TT. Thích Lệ Trang

Trì Niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ( Theo Nghi Thức Huế )

25/05/2017 10:12 81

Trì Niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ( Theo Nghi Thức Huế )