Khóa lễ Chẩn tế khánh thành Tổ Đình Phi Lai – Xã Núi Voi – Tỉnh An Giang

39