KHỔ hay VUI là do chính mình hay do NGHIỆP? Pháp thoại hay nhất của HT.Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng

23

KHỔ hay VUI là do chính mình hay do NGHIỆP? Pháp thoại hay nhất của HT.Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng