HT Thích Trí Quảng truyền trao ý nghĩa PHẬT THÀNH ĐẠO cho Đạo tràng Pháp Hoa Miền Bắc – chùa Bằng

20

HT Thích Trí Quảng truyền trao ý nghĩa PHẬT THÀNH ĐẠO cho Đạo tràng Pháp Hoa Miền Bắc – chùa Bằng