HT. THÍCH TRÍ QUẢNG BAN ĐẠO TỪ TRONG LỄ KHAI GIẢNG CỬ NHÂN -CAO ĐẲNG PHẬT HỌC KHÓA XIV – KHÓA I

18

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG BAN ĐẠO TỪ TRONG LỄ KHAI GIẢNG CỬ NHÂN -CAO ĐẲNG PHẬT HỌC KHÓA XIV – KHÓA I