Chuyên mục
Nhân Vật Phật Giáo

Danh Tăng Việt Nam : Hòa Thượng THÍCH BỔN VIÊN 1873 – 1942

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành    HÒA THƯỢNG  THÍCH BỔN VIÊN 1873 – 1942Hòa thượng Thích Bổn Viên, pháp tự Chơn Thành, […]

Chuyên mục
Nhân Vật Phật Giáo

Danh Tăng Việt Nam : Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC CHỮ 1858 – 1940

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành    HÒA THƯỢNG THÍCH PHƯỚC CHỮ 1858 – 1940Hòa thượng Thích Phước Chữ, pháp danh Thanh Thái, […]

Chuyên mục
Nhân Vật Phật Giáo

Danh Tăng Việt Nam : Hòa Thượng THÍCH TỪ VĂN 1877 – 1931

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành  HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ VĂN 1877 – 1931Hòa thượng Thích Từ Văn pháp hiệu Chơn Thanh, thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật Phật Giáo

Danh Tăng Việt Nam : Hòa Thượng THÍCH PHỔ HUỆ 1870 – 1931

  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Th� nh Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn h� nh   HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ HUỆ 1870 – 1931Hòa thượng Thích Phổ Huệ người họ […]

Chuyên mục
Nhân Vật Phật Giáo

Danh Tăng Việt Nam : Hòa Thượng TRA AM – THÍCH VIÊN THÀNH 1879 – 1928

  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Th� nh Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn h� nh HÒA THƯỢNG TRA AM – THÍCH VIÊN THÀNH 1879 – 1928Hòa thượng Thích Viên Thành, […]

Chuyên mục
Nhân Vật Phật Giáo

Danh Tăng Việt Nam : Hòa Thượng THÍCH TÂM TỊNH (1868 – 1928)

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành  HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM TỊNH (1868 – 1928)Hòa thượng Thích Tâm Tịnh, pháp hiệu Tâm Tịnh, thuộc […]

Chuyên mục
Nhân Vật Phật Giáo

Danh Tăng Việt Nam : Hòa Thượng THÍCH HUỆ PHÁP (1871 – 1927)

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành  HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ PHÁP (1871 – 1927) Hòa thượng Thích Huệ Pháp, pháp danh Thanh Tú, […]

Chuyên mục
Nhân Vật Phật Giáo

Danh Tăng Việt Nam : Hòa Thượng THÍCH THIỆN QUẢNG (1862 – 1911)

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành    HÒA THƯỢNG  THÍCH THIỆN QUẢNG (1862 – 1911)  Hòa thượng Thích Thiện Quảng, người mang họ […]

Chuyên mục
Nhân Vật Phật Giáo

Danh Tăng Việt Nam : Hòa Thượng THÍCH TÂM TRUYỀN (1832 – 1911)

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành  HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM TRUYỀN (1832 – 1911) Hòa thượng Thích Tâm Truyền, pháp danh Thanh Minh, […]

Chuyên mục
Nhân Vật Phật Giáo

Danh Tăng Việt Nam : Hòa Thượng Liễu Ngọc (1826 – 1900)

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành   HÒA THƯỢNG THÍCH LIỄU NGỌC (1826 – 1900) Hòa thượng pháp danh Liễu Ngọc, tự Phổ Minh, sau […]

Chuyên mục
Nhân Vật Phật Giáo

Thiền sư Pháp Đảnh (Hàn Quốc): Đệ Nhất Trì luật-Đạo hạnh sáng ngời

Trưởng lão Thạch trụ Tòng Lâm, Pháp Đảnh lão Thiền sư đệ nhất trì luật, thị hiện Tăng vô nhất vật. Suốt cuộc đời, từ khi xuất gia hành đạo cho đến lúc viên tịch, Ngài nỗ lực không ngừng truyền trì mạng mạch Phật pháp qua chuyên trì tịnh giới. Ngài là tấm gương […]

Chuyên mục
Nhân Vật Phật Giáo

Những nét chính về cuộc đời Hòa thượng Tuyên Hóa

Khi Ngài mang chuyện xuất gia thưa với thân mẫu, bà dạy : “Xuất gia là điều tốt lắm, song không phải là chuyện dễ làm. Cần có thiện căn, có đại nguyện lực, phát đại Bồ Ðề tâm, thì mới có thể thành tựu Vô Thượng Ðạo. Nay con có lòng vậy, ta hết […]

Chuyên mục
Nhân Vật Phật Giáo

Tổ Phi Lai Thích Chí Thiền Là Cố Vấn Đặc Biệt Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo

PSO – Tổ Phi Lai, nguyên là Tả quan hộ giá của Vua Hàm Nghi, là một bậc long tượng của Phật giáo đã đóng góp to lớn trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam, hưởng ứng qua lời kêu gọi của Hòa thượng Khánh Hòa, chủ xướng, xóa nạn thất học Phật pháp […]