Chuyên mục
Thần Chú

Linh ứng chú Đại Bi

Nói về sự mầu nhiệm và Linh ứng chú Đại Bi thì không bút nào có thể tả được. Chuyện linh ứng cổ kim đến nay nhiều vô lượng vô biên. Tuệ Tâm do trước đây lúc hoạn nạn, cũng từng tụng chú mà được cảm ứng, thoát khổ. Nay chép lại những câu chuyện […]

Chuyên mục
Thần Chú

Thần chú Đại Bi nhiệm mầu không thể nghĩ bàn

Ngài Quán Thế Âm bạch Phật rằng: “Nếu như chúng sanh trì tụng Ðại-bi Chú mà không được mãn nguyện, thì xin thề không thành chánh giác, trừ phi nguyện ước của họ bất thiện hay không thành tâm trì tụng.” Phàm ai ngu si mà trì tụng Ðại-bi Chú, nếu chẳng biến thành kẻ […]

Chuyên mục
Thần Chú

Công năng hiển và mật của Chú Đại Bi

Trong tất cả Kinh điển và Mật Chú của Phật giáo đều chia làm hai phần: Phần hiển (Phần Kinh) và Phần mật (phần câu Chú). Chú Đại Bi cũng chia ra làm hai như vậy. Hiểu rõ phần hiển của Chú Đại Bi  Nội dung của câu “Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại […]

Chuyên mục
Thần Chú

TỐI THẮNG PHẬT ĐẢNH TỊNH TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG thần chú – Sanskrit Uṣṇīṣa Vijaya Dhāraṇī

TỐI THẮNG PHẬT ĐẢNH TỊNH TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG thần chú – Sanskrit Uṣṇīṣa Vijaya Dhāraṇī

Chuyên mục
Thần Chú

Những câu thần chú Phật Giáo phổ biến

Thần chú mang lại cho chúng ta sự bình tĩnh, tự tại, thăng bằng và thoải mái khi gặp khó khăn. Khi trì tụng thần chú, chúng ta nên giữ cảm giác tích cực, hoan hỷ và cống hiến, hồi hướng công đức ấy cho tất cả chúng sinh được giác ngộ và an lạc, […]

Chuyên mục
Thần Chú

Cô gái hát “Thần chú đại bi” cực hay

Chú Đại Bi được biết đến với cái tên Đại Bi Tâm Đà La Ni (Great Compassion Mantra hay Da Bei Zhou) là một thần chú Phật giáo dài 84 dòng của Phật giáo Đại Thừa, lần đầu tiên được dịch từ tiếng Phạn (Sanskrit) sang tiếng Trung Quốc vào thế kỷ thứ 7. Phật […]

Chuyên mục
Thần Chú

Ý nghĩa và lợi ích khi niệm thần chú Om Tara Tuttare Ture Soha

Thần chú Lục Độ Phật Mẫu (Thần chú Tara Xanh – Green Tara Mantra) là một trong những thần chú Phật giáo phổ biến ở Tây Tạng, người dân ở đây thường niệm thần chú này nhằm loại bỏ những trở ngại, sợ hãi, lo lắng và gia tăng sự thịnh vượng. Tara, người Tây […]

Chuyên mục
Thần Chú

Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni – 21 Biến

Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni – 21 Biến  ĐẠI CHÚNG CHÙA ĐỊNH THÀNH TRÌ TỤNG   1-        Na mô ba ga pha tê 2-        Sạt hoa tát răn lô ki da 3-        Bờ ra di vi ti sắc tra da 4-        Bút đà da ba ga phê tê 5-        Tát đi da tha […]