10 CÔNG ĐỨC khi tụng kinh cùng Thầy Pháp Hòa và đại chúng Tu viện Tây Thiên (19.06.2020)